Lærervejledning

Beskrivelse af undervisningsaktivitetenpigerne

Undervisningsmaterialet er bygget op som en introduktion, 16 temaer som eleven guides igennem af læreren som et klasseforløb eksempelvis over 8 uger med en lektion to gange om ugen eller 16 uger med en lektion en gang om ugen. Man kan også følge programmet mere fleksibelt, men det anbefales at strække sig over mindst 8 uger, så hver øvelserne bliver grundigere lært og trænet. De øvrige dage + gerne weekenden opfordres eleven til lave øvelserne gennem sin app. Forløbet afsluttes med en opsamling og evaluering. Materialet indeholder desuden et omfangsrigt baggrundsmateriale, en forskningsundersøgelse, en særlig forældreside og mange ekstra ressourcer. 

Undervisningsmaterialet er udviklet og formidles gennem e-læringsprogrammet Moodle, som ses anvendt af flere og flere skoler og uddannelsesinstitutioner og er et gratis open-source program. Moodle er nem at anvende for læreren men kræver en vejledning og manual til instruktion som også følger med programmet. Der er desuden udviklet en funktionel app, som eleverne kan hente på app store og hvor elevens egen data f.eks. fremskridt undervejs i mindfulnesstræningen lagres på telefonen. En vejledning til appen medfølger også materialet.

Programmet har tre grundpiller: Viden/forståelse – oplevelsesorienterede øvelser – refleksion og diskussion i klassen, egen refleksion og mulighed for træning af øvelser i fritiden.

 1. Introduktion til mindfulness i skolen gennem tematiseringer, teori, modeller, film, instruktioner og øvelser samt opgaver og logbog til egen refleksion hos eleverne. Målet er at fremme almen dannelse, livsduelighed, mental sundhed, stressforebyggelse, inklusion og fællesskab for den enkelte og klassen.

2. Øvelser i mindfulness. Der er indtalt over 16 guidede øvelser af forskellige varighed, som kan tilgås direkte i programmet og bruges i klassen, eller kan hentes på elevernes personlige mobile app.

3. Refleksionsopgaver. Undervisningen lægger op til åbne diskusioner og refleksioner på klassen evt. fulgt op af logbogføring af eleverne i undervisningen eller hjemme. Der er ligeledes anvendt quiz og tests, som eleven kan lave individuelt, blandt andet teste sin opmærksomhedsevne før og efter forløbet.

 

Mindfulness i Skolen – et e-læringsprogram med app

Følgende beskriver e-læringsprogrammets indhold og fremgangsmåde, så læreren nemt kan tilgå det ved at læse manualen samtidig med at programmet læres at kende. Det er tilstræbt at opdele manualen i områder, som læreren nemt kan finde rundt i og den er tilgængelig både elektronisk og i en printet form.

Programmet består af:

 • En forside med overskuelig adgang til programmets 16 temaer, øvelser og opgaver.
 • En introduktion der præsenterer mindfulness som metode.
 • En side til eleven der skaber motivation og svarer på spørgsmå samt giver adgang til en quiz. Eleven kan her valgfrit udfylde en test for sin “opmærksomhedsevne” før og efter undervisningsforløbet.
 • En side til læreren med bl.a. lærervejledning med udførlig manual til brug af materialet.
 • En side om forskningsundersøgelsen der ligger til grundlag for programmet.
 • En side til forældre der forsøger at svare på de spørgsmål om mindfulness, man oftest bliver stillet.
 • Baggrundsviden om programmets historie, udviklere og medvirkende aktører.
 • Bibliotek med skriftligt materiale om temaer, forskningsartikler og populærartikler til lærerens rådighed og forberedelse af hvert tema.

Klassen guides igennem programmets 16 temaer, som et forløb over 8 uger med en lektion to gange om ugen. De øvrige 3 dage + gerne weekenden kan eleverne lave øvelserne gennem deres app. Man kan også følge programmet over 16 uger, så hver øvelse bliver grundigere lært og trænet. Det er bestræbt at gøre materialet så fleksibelt som muligt, dog er der også en anbefaling om at følge den gradvise metode, der er karakteristisk for udvikling af mindfulness.

Et tema består af elementer som:

 • En forside med illustration om temaet. Illustrationerne viser begivenheder, i skolegården, i klassen, i fritiden med unge mennesker alder 14-18 år og er forsøgt gjort virkelighedsnære og samtidig kreative og kunstneriske. De er udført af en professionel kunstner, da der også ligger et ønske om at appellere til elevernes æstetiske sans og oplevelse.
 • Introduktion til temaet – f.eks. som tekst, webinar, filmklip, animation, der beskriver, forklarer og eksemplificerer temaet. Materialet lægger sig tæt op af forskning og populærforskningsartikler om emnet og har til formål at levere viden og inspirere til diskusioner på klassen og egne reflektioner.
 • Hver lektion indeholder en vis del teori og lettere psykoedukation om dagens tema, og her er det af stor betydning at gøre undervisningen så konkret, forståelig og relevant som muligt. Det kan for eksempel være, at eleverne præsenteres for ”den kognitive diamant” og får en forståelse for, hvordan følelser, tanker, krop og adfærd hænger sammen, eksemplificeret i hverdagssituationer de kender til og kan reflektere over. Desuden lærer de om deres ”unge hjerner”, hvordan den er opbygget, og hvad der sker i hjernen og kroppen, når vi oplever stress. De teoretiske temaer er primært inspireret af de voksne mindfulnessprogrammer, men modelleret og formidlet så det henvender sig til unge og i et sprogbrug der forstås.
 • Filmklip fra mindfulness-undervisningen for 9. klasses eleverne, som instruktionsfilm og interviewklip hvor eleverne fortæller om deres oplevelse. Filmklippene er forsøgt gjort så virkelighedsnære som muligt, så lærerne kan få et realistisk indblik i, hvordan eleverne måtte modtage undervisningen.
 • Opgaver og spørgsmål til refleksion og diskussion på klassen, som læreren kan vælge at printe ud som handouts eller opfordre eleverne til at skrive i en digital logbog. Den digitale udgave tillader eleverne at gemme deres notater. Man kan også vælge at printe hele elevbogen med alle øvelser forud for undervisningsforløbet. Logbogen er ment som elevens egne notater og det kan overvejes, om den bør være privat eller deles med andre.
 • Quizzer om mindfulness temaerne der gør undervisningen varieret og grundig, da eleven trænes i at huske indholdet f.eks. i quizzen om Stress, der giver viden som lagres og huskes på en kreativ måde gennem quizformen. Quizzen kan selvfølgelig også bruges som sjov på klassen.
 • Øvrige supplerende opgaver eller materiale evt. til selvstudie som eleverne kan tilbydes som ekstra ressourcer, herunder vælge at læse artiklerne som er vedhæftet i rubrikken “kildehenvisninger”. Det gøres på den måde også muligt at tilbyde eleverne et “bibliotek” hvis de eksempelvis ønsker at skrive projekt om emnet mindfulness.
 • Den daglige mindfulness lytteøvelse, som alle laver sammen på klassen. Den kan enten guides af læreren (via manus som kan printes) eller gennem lydfilen i programmet under hvert tema. De guided lydfiler er oftest i to forskellige længder, så læreren og eleven kan vælge den øvelseslængde, der passer bedst til situationen. Det anbefales at tilbyde børn og unge gentagne øvelser af kortere varighed, snarere at de guides for længe af gangen, da de taber koncentrationen og måske mister lysten og interessen i at lave øvelserne. En 5 minutters øvelse har derfor også stor kvalitet. De guided øvelser er udviklet så de er varierede og hver især fremmer bestemte mindfulness kvaliteter, såsom rolig hvilen, opmærksomhed på kroppen, tanker, følelser, udvikler kærlig-venlighed til selv og andre, instruere i simple yogaøvelser, giver pauser og stilhed I hverdagen, lærer eleven at stoppe op og hjælpe sig selv I svære situationer m.m. Der er udviklet en hel palette af øvelser, der passer til hvert tema og disciplin.
 • Udveksling i klassen efter den guided øvelser, hvor læreren kan læne sig op af nogle simple spørgsmål som er inspireret af metoden Inquiry (undersøgende indspørgen der har til formål at folde personens oplevelse ud). Det anbefales at være spørgsmål der peger ind i den direkte oplevelse: “Hvad oplevede du? Hvad mærkede du i kroppen? Hvad lærer du? Hvordan har du det nu efter øvelsen?”
 • Opgaver til refleksion og/eller diskusion i klassen, som også er at finde i logbogen som hjemmearbejde eller og personlige registreringer. Opgaverne kan også være henvendt til klassen f.eks. forslag til teambuildingsøvelser.
 • Opsummering af temaet, hvor eleven får ros og anerkendelse for sin indsats. Den anerkendende del er meget vigtig og virker også motiverende. Der sker en løbende progression trin-for-trin i processen, derfor skal læreren sørge for at eleven tager programmet som en føljeton. Systemet vil guide brugeren videre tema for tema, alt imens progressionen, forbedret evne til opmærksomhed og nærvær, vokser fra et frø i jorden, til spirring og blomstring. Dette illustreres grafisk. 
 • Efter endt 8 ugers program, kan både eleven og læreren lave en evaluering og der lægges også op til en mundtlig evaluering på klassen. Klassen opfordres til sammen at udveksle om de nye vaner og kultur, som den ønsker at fortsætte fremover eventuelt som gode klasseregler. Man kan også vælge at afslutte forløbet med at bede eleverne lave et produkt der symboliserer mindfulness (individuelt eller i grupper) eller et fælles klasseprodukt der gemmes som en reminder om mindfulness fremover som en del af skoledagen.
 • Der indgår et selvevalueringsredskab som en opmærksomhedstest, eleven kan tage før og efter forløbet, på fuldstændig frivillig basis. Testen er personlig og bør kun deles hvis eleverne selv vælger dette. Da den er statisk og beskriver et her-og-nu billed, bør den ikke gøres til genstand for større analyse.
 • Appen STOP

Programmet henviser til app’en som er brugerinddragende og interaktiv, og gør det muligt for eleven at gemme sine resultater og følge sin progression. 

Appen giver mulighed for at lave et dagligt “Check-ind”: Hvilke følelser har jeg i dag? Hvilke tanker har jeg? Hvordan har jeg det i kroppen i dag?

Dette skaber en bevidsthed hos den unge om egen tilstand og giver muligheder for at ændre tilstanden ved at lave en mindfulnessøvelse (hvor der bliver opfordret til bestemt øvelse alt efter registreret tilstand).

Appen indeholder:

 • Check-ind med 10 sekunders pause til at mærke sig selv.
 • Registrer dine følelser, tanker, kropstilstand i dag.
 • Henvisning til mindfulness øvelse – lyt til øvelsen (10-15 min.)
 • Eleven kan selv sætte en time-manager (klokke) til ved start og slut.
 • Når en øvelse er afsluttet registeres den automatisk og giver “point”, der udløser “klistermærker” i takt med at man laver øvelserne et vist antal gange. Jo mere man laver, jo flere point indhentes, (præsenteret som frøet der lægges i jorden, spirer op og springer ud i fuldt flor som et udvokset træ).
 • Eleven kan følge sin egen statistisk, om hvor mange gange øvelserne laves, hvilke øvelser der vælges mest og hvilke følelsestilstande han/hun har haft oftest. Det hele med den hensigt at skaber bedre selvforståelse og fremme og vedligeholde motivationen for mindfulness træningen.