MINDFULNESS OG MINDFULNESS I SKOLEN - FORSKNING OG PRAKSIS

Lærerens vigtige rolle

Dette leder naturligt over til at fokusere på læreren, som er den der har den daglige kontakt med eleverne, og ham/hende der skal lære at formidle mindfulness. Det er først og fremmest en forudsætning at mindfulness integreres i lærerens fagpersonlige profil gennem egen praksis og kropsliggørelse (embodiment). I den danske folkeskole kaldes dette “aktionslæring”, som betyder at læring bedst gives videre gennem egen erfaring, hvilket støtter sig klart op af det kendte begreb fra John Dewey “learning-by-doing”.

Det er læreren, der bærer hele ”kimen” til at eleven kan ”selvregulere”. Man kan sige det sådan: elevens selvregulering sker gennem lærerens egen evne til nærvær, og ikke uden! De afkoder og påvirkes ubevidst af lærerens egen følelsesmæssige balance/ubalance/stress (emotional contagion). Nervesystemet påvirkes meget af ansigtsudtryk, kropssprog, stemmeføring (nonverbale kommunikation). De imiterer gennem ”spejlneuroner” i hjernen (smiler når du smiler).

 

Det betyder ikke, at læreren altid skal være rolig, perfekt og uden fejl! Det betyder tværtimod, at han eller hun skal kunne praktisere bevidst nærvær i forhold til det der sker i ham/hende, sammen med eleverne, i klasseværelset. Hvordan møder læreren f.eks. modstand i klassen? Går han/hun i reaktion eller er der ”indre redskaber” til rådighed til at være til stede i det, italesætte og dele oplevelsen med eleverne og derigennem skabe dialog og forståelse. Læreren er både eksplicit som implicit formidler af livskompetencer som eleven imiterer. På den måde smitter lærerens eget nærvær, balance og mentale sundhed, og derfor må læreren selv lære at praktisere metoden forud.

Der er lavet undersøgelser af effekten af, at læreren trænes i mindfulness, og man har blandt andet rapporteret øget velbefindende, effektivitet og nærvær, øget selv-medfølelse, fokuseret opmærksomhed og styrket arbejdshukommelse samt nedsat stress relateret til tid (travlhed) og udbrændthed. Også blandt eleverne har man kunnet se en effekt af, at lærerne var på et 8-ugers mindfulness kursus, da eleverne viste mindre udfordrende adfærd og i højere grad fulgte lærernes anvisninger samt havde færre indbyrdes konflikter.

                                                           

CARE-projektet om lærerens stressforebyggelse

Den seneste undersøgelse af lærerens gavn af mindfulness kommer fra New York-området og bygger på et mindfulness-baseret professionelt udviklingsprogram ved navn Cultivating Awareness and Resilience in Education (CARE for Teachers), som er designet til at reducere stress og forbedre lærerens præstation og klasserumsmiljøet. Projektet bestod af en randomniseret kontrolleret undersøgelse af programmets effektivitet og modtagelse hos 50 tilfældigt udvalgte lærere eller venteliste kontrolgruppe. Lærerne udfyldte en selvrapportering før og efter interventionen, hvor der blev spurgt ind til deres generelle trivsel, effektivitet, udbrændthed/tidspres og mindfulness. Deltagerne i CARE-gruppen udfyldte en evaluering af programmet efter at have gennemgået interventionen, som påviste en signifikant forbedring i lærerens egen trivsel, effektivitet, udbrændthed/tidsrelateret stress og mindfulness til sammenligning med kontrolgruppen. Evalueringen viste også at lærerne anså CARE programmet som en tilgængelig, brugbar og effektiv metode til at reducere stress og forbedre præstation. Resultatet anbefaler CARE-programmet som en lovende støtteforanstaltning til lærere.